Governance

Corporaties moeten aan allerlei regels voldoen. Aedes en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben hiervoor de Governancecode Woningcorporaties opgesteld. Daarin staat hoe een corporatie bestuurd moet worden. En regels voor het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen. Wij houden ons aan de Governancecode.

In ons jaarverslag beschrijven wij hoe wij de principes van goed bestuur in de praktijk brengen: de werkwijze, het besluitvormingsproces, de beloning van directie en RvC, het risicomanagement, het interne kwaliteits- en managementcontrolsysteem en beoordeling door de accountant daarvan.

Statuten

Woonin is ontstaan op 1 januari 2023 door een fusie van Mitros en Viveste. De fusieakte bevat ook de nieuwe statuten van Woonin.

ANBI

Stichting Woonin is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zie onderstaand de ANBI-verklaring.

Compliance

Om de implementatie en naleving van wet- en regelgeving goed te regelen hebben we beleid gemaakt. Dit beleid staat in het Compliance Reglement. Hierin staat wat wij verstaan onder compliance, hoe we dit binnen Woonin hebben georganiseerd en wie waarvoor verantwoordelijk is. De Compliance Officer (CO) ziet, onder eindverantwoordelijkheid van de directie, toe op een goede implementatie en naleving wet- en regelgeving en alle hiervoor genoemde regelingen en afspraken. Het Compliance Reglement maakt onderdeel uit van en sluit aan bij het bestaande risicobeheersings- en controlesysteem van Woonin.